Conference

Article
การพัฒนากระบวนการสกัดเบต้าแคโรทีนจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค
Conference
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
19 กันยายน 2015
Location
อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-