Conference

Article
การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งน้ำแข็งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งโดยวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559
Class
ชาติ
Date
7 - 8 กรกฎาคม 2016
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-