Conference

Article
สัตว์น้ำพลอยจับได้และสัตว์น้ำที่ถูกทิ้งไปจากการทำประมงอวนจมปูบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 5 (ISBN: 9786162783135)
Class
ชาติ
Date
1 - 3 มิถุนายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-