Conference

Article
เครือข่ายทางสังคมและการสร้างเค้าโครงกรอบแนวคิดของขบวนการต่อต้านโรงไฟฟูา
Conference
โครงการCSDสัมพันธ์ครั้งที่ 15 การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
Class
ชาติ
Date
30 - 31 มกราคม 2016
Location
มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-