Conference

Article
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศต่อมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารในข้าว
Conference
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10 (ISBN: 1111111111)
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-