Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง”
ชาติ
30 - 31 มกราคม 2016
เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
-