Conference

The 4th International Conference on Information Technology and Science
นานาชาติ
17 - 19 มิถุนายน 2016
โตเกียว ญี่ปุ่น
-

Author

Output From Project

การใช้สคูโลจีเป็นกิจกรรมเรียนรู้เสริมสำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355111 ชื่อวิชา Foundation English I,21 ต.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015