Conference

Article
แนวทางการบริหารจัดการแม่น้ำที่ได้รับภาระด้านแร่ธาตุอาหารสูงภายใต้ฐานข้อมูลทางนิเวศวิทยา: การประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดทางด้านคลอโรฟิลล์ เอ สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
Conference
การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา
Class
ชาติ
Date
16 - 18 มีนาคม 2011
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-