Conference

Article
การจำลองการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อที่ใส่พีระมิดปลายตัด
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
Class
ชาติ
Date
5 - 8 กรกฎาคม 2016
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-