Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6
ชาติ
17 มิถุนายน 2016
ชลบุรี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส แหล่งทุน :สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.),2 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012