Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 5 "การเกษตรดิจิตอลในพลวัตของเศรษฐกิจโลก" (ISBN: 9789744668882)
ชาติ
15 กรกฎาคม 2016
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-