Conference

Article
ผลของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อความตั้งใจเปลี่ยนงานของพนักงานในบริษัทข้ามชาติประเภทโลจิสติกส์
Conference
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
20 กุมภาพันธ์ 2016
Location
สุรินทร์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-