Conference

Article
การหาสูตรอาหารสุกรเพื่อต้นทุนต่าที่สุดภายใต้ปริมาณและราคาวัตถุดิบที่ไม่แน่นอน
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2559
Class
ชาติ
Date
7 - 8 กรกฎาคม 2016
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-