Conference

Article
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจที่มีผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมของผู้รับบริการกรณีศึกษาโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
Conference
2nd National and International Conference on Administration and Management
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม 2016
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-