Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของโคนม พ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ สำหรับการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรกในประชากรโคนมลูกผสม 75% โฮลสไตน์
Conference
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
28 - 30 มิถุนายน 2016
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-