Conference

Article
การแพร่กระจายของคลอโรฟิลล์ เอ และฟอสฟอรัสในรูปแบบต่าง ๆ บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 สาขาประมง
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2014
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-