Conference

Article
การประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบห่วงโซ่อาหารชายฝั่งของพื้นที่ปากแม่น้ำหลังสวนและเขตทะเลใกล้เคียงในจังหวัดชุมพร
Conference
การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยพะเยา (ISBN: 9786167820323)
Class
ชาติ
Date
28 - 29 มกราคม 2016
Location
แม่ใจ พะเยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-