Conference

Article
อิทธิพลของความถี่อัลลีลไมเนอร์ต่อการประมาณค่า Linkage Disequilibrium ในประชากรโคนมหลากหลายพันธุ์ในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
9 - 12 มิถุนายน 2015
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-