Conference

Article
การออกแบบเชิงการยศาสตร์สำหรับเครื่องตัดทะลายปาล์ม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ : บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม (ISBN: 9744512091)
Class
ชาติ
Date
26 - 29 พฤษภาคม 2016
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-