Conference

การประชุมวิชการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 "เอกภาพและความหลากหลายในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
ชาติ
10 มิถุนายน 2016
เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
-