Conference

Article
ศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมแนววิถีพุทธที่เกี่ยวกับพุทธทาสภิกขุโดยใช้เทคนิคต้นไม้ในการตัดสินใจ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
26 พฤษภาคม 2016
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-