Conference

Article
การฝึกสอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยด้วยกล้องคินเน็คท์
Conference
งานประชุมทางวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
17 - 18 พฤศจิกายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-