Conference

Article
การประเมินการตอบสนองต่อการขาดน้ำด้วยลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของพริกสองสายพันธุ์
Conference
The 10th Botanical Conference of Thailand
Class
ชาติ
Date
16 มิถุนายน 2016
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-