Conference

Article
การศึกษาเชิงทดลองของการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงตามแนวยาว
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 (ISBN: 9786167902784)
Class
ชาติ
Date
8 - 10 มิถุนายน 2016
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-