Conference

Article
อนุภาคนาโนซิริซินจากน้ำต้มรังไหมอีรี่ดดยใช้หัวกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง
Conference
Food Innovation Asia Conference 2016 (ISBN: 0000000000)
Class
นานาชาติ
Date
15 - 18 มิถุนายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-