Conference

Article
ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ซิชู
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
2 - 3 มิถุนายน 2016
Location
จังหวัดเชียงราย อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-