Conference

Article
การเพิ่มอัตราการรอดตายของชิ้นตัวอย่างรักใหญ่ (Gluta usitata) ในอาหารที่มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
Conference
การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2559
Class
ชาติ
Date
1 - 4 พฤษภาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การขยายพันธุ์และการเติบโตของพรรณไม้ให้ยางรัก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302484 ชื่อวิชา Biotech.for Forest Tree Seedling Production,4 ม.ค. 2016 - 30 ธ.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สรีรวิทยาของพืช และการใช้สารกระตุ้นและยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช,24 มี.ค. 2016 - 25 มี.ค. 2016