Conference

Article
การประเมินสายพันธ์ุข้าวพื้นเมืองเพื่อปลูกในจังหวัดอุดรธานี
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 (ISBN: 9786162783043)
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2016
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-