Conference

Article
ความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการกับผลตอบแทนหลักทรัพย์และมูลค่ากิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย (ISBN: 1111111111)
Class
ชาติ
Date
23 พฤษภาคม 2014
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-