Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการดูดซับพลังงานเชิงกลกับโอกาสเกิดการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าขณะลงสู่พื้นด้วยขาข้างเดียว
Conference
ประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
9 ธันวาคม 2015
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-