Conference

Article
ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 กรณีศึกษาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
25 - 27 เมษายน 2014
Location
จัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-