Conference

Article
อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและการลดความเสี่ยงที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2 คณะบริหารูรกิจ ม.เกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
25 - 26 เมษายน 2014
Location
ัจัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-