Conference

Article
ความผันแปรตามเวลาของการเจริญพันธ์ุของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii ในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783043)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253411 ชื่อวิชา Fishery Management,7 มี.ค. 2016 - 23 เม.ย. 2016