Conference

The 2016 3rd International Conference on Chemical and Food Engineering
นานาชาติ
8 - 9 เมษายน 2016
Tokyo ญี่ปุ่น
-

Author

Output From Project

ความคงตัวและการประเมินอายุการเก็บของน้ำหมากเม่าพร้อมดื่มและน้ำหมากเม่าเข้มข้น ภายใต้สภาวะเร่ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,10 มี.ค. 2016 - 11 มี.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของระยะการสุกของผลเม่าและปริมาณของแข็งต่อความคงตัวของน้ำเม่า แหล่งทุน :สวพ. มก. ,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2018