Conference

Article
การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference (ISBN: 9786162783043)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนากระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459339 ชื่อวิชา Psychology of Critical Period in Life,10 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015