Conference

Article
การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้สารละลายโมโนเอทาโนลามีนในเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558
Class
ชาติ
Date
22 ธันวาคม 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,15 ก.พ. 2016 - 19 ก.พ. 2016