Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้าภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" The 3rd KUCSC Conference"Advance Knowledge for Wisdom of Greater Mekong Region"
ชาติ
29 พฤศจิกายน 2015
สกลนคร ประเทศไทย
-