Conference

Article
ผลกระทบของอัตราการเย็นตัวต่อสนามความเค้นซิงกุลาริตี้บนรอยต่อของวัสดุ 2 ชนิดโดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กรกฎาคม 2015
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-