Conference

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
ชาติ
24 - 25 มีนาคม 2016
-
http://www.socsci.nu.ac.th/husoc/