Conference

Article
ผลของวัสดุปูนและถ่านแกลบไบโอชาร์ต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสในดินและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินกรดจัด: กรณีศึกษาชุดดินมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
Conference
งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-