Conference

Article
การทดสอบผลผลิต และคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3 "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง"
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2015
Location
เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2016 - 30 ต.ค. 2020