Conference

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์โพรงหน้าผากจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
1 มีนาคม 2016
Location
ราชบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-