Conference

Article
สมบัติการคงรูป เชิงกล และการกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม้
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 (The 54th Kasetsart University Annual Conference)
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-