Conference

Article
การศึกษาแบบจำลองวาริโอแกรมที่เหมาะสม สำหรับการประมาณค่าเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
Class
ชาติ
Date
8 - 10 กรกฎาคม 2015
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203354 ชื่อวิชา Foundation Design,24 ส.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2018