Conference

Article
การพัฒนาแบบจำลองการทำนายการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนด้วยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง
Conference
The 38th National graduate research conference (ISBN: 9786167902487)
Class
ชาติ
Date
18 - 20 กุมภาพันธ์ 2016
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-