Conference

Article
ความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียจากข้าวสารในการใช้ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวของเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-