Conference

Article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับปลาสวยงามของประชาชนในตลาดจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Conference
ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่5
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2015
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-