Conference

Article
การตรวจหาพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน
Conference
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2559(GEOINFOTECH 2016)
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-