Conference

Article
การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อการควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากเน่าของอ้อย
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 (ISBN: 9786162782138)
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-