Conference

Article
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างเมล็ดสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันและสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันสำหรับผลิตลูกผสม
Conference
การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37
Class
ชาติ
Date
5 - 7 สิงหาคม 2015
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-